Carnaval is het feest voor iedereen. En… jong geleerd, is oud gedaan. Onder dit mom werd in 1976 Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan opgericht door Huub Simons†, Harry Hellebrekers en John Rijnders. Dit in samenwerking met Jo Hundscheid†, Pé Diederen en Ger Lamberts. In de begin jaren werd het bestuur gevormd door Huub Simons (voorzitter), Harry Hellebrekers (secretaris), John Rijnders, Pé Diederen en Ger Lamberts. In 1987 werd de voorzittershamer overgedragen aan John Rijnders. Tijdens het 33-jarig jubileum van de Stichting werd John voor zijn tomeloze vrijwillige inzet geridderd als lid in de orde van Oranje Nassau.  In 2013 heeft John besloten om de voorzittershamer over te dragen en is nu actief als bestuurslid van de Stichting.  In de loop der jaren is er, samen met veel enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers, bijgedragen aan het mogelijk maken voor de jeugd om op Heerlerbaan carnaval te vieren. De Jeugdrevue, met de uitroeping van Jeugdprins en Bloemenmeisje, zijn hierbij de hoofdactiviteit, die voor - maar vooral ook door - de jeugd van de Heerlerbaan wordt mogelijk gemaakt. De presentatie van de Jeugdrevue werd 22 jaar lang verzorgd door Pé Diederen, die de kinderen enthousiasmeerde met zijn beroemde leuzen: "Vier krumme de tieënen, kniepen de batsen biëeen, hoale deep oam en rope ing dreivag kreftig alaaf". In 2008 nam Pé afscheid als moelemeeker. Naast de uitroeping van Jeugdprins en Bloemenmeisje is er ieder jaar een Raad van Elf. En natuurlijk ook een Jeugd- en Minigarde. De Jeugdgarde werd in 1986 door Marlies Rijnders† opgericht. Ook Marlies Rijnders† is voor haar jarenlange inzet tijdens het 33-jarig jubileum geridderd als lid in de orde van Oranje Nassau. Samen met de gardeleiding wordt er jaarlijks veel tijd en aandacht besteed aan de gardedansen, en niet te vergeten de prachtige en originele pakjes. In 1989 werd de Minigarde opgericht. De Jeugd- en Minigarde zijn graag geziene gasten tijdens de verschillende activiteiten waaraan de Stichting deelneemt tijdens het seizoen. En dan is natuurlijk ook voor de jeugd de optocht het hoogtepunt van het seizoen, iets waar naar uitgekeken wordt. Dankzij de deskundige leiding van Jo Cordewener kunnen we jaarlijks met een mooie wagen meetrekken in de optochten van Heerlen en Heerlerbaan. Alle kinderen, woonachtig op de Heerlerbaan, komen in aanmerking om Jeugdprins of Bloemenmeisje te worden. Deze voorwaarde geldt niet voor kinderen die het leuk vinden om deel te nemen aan de Jeugd- en Minigarde of Raad van Elf. Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan, een stukje cultuur en traditie waar we met zijn allen trots op zijn, Alaaf!
Stichtin   Jeu  dcarnaval HeŽlebaan g g
© Stichting Jeugdcarnaval Heëlebaan 2019
Vormgeving & ontwerp Judith van Rooij & Rob van Hugten